Algemene voorwaarden

Creative design by Deezerfly solutions

Creative design is gevestigd te Delft in Nederland onder KvK nr. 71153071

Klant: degene met wie de eigenaar van deze website een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: de eigenaar van deze website en klant samen.

Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon of bedrijf handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Creative design. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Dingen om te onthouden

 • Het project wordt pas officieel geboekt als de eerste factuur is betaald aan Creative design.
 • De manier van betaling en de termijn (-en) daarvoor staan aangegeven op/bij de factuur en zullen gehanteerd worden.
 • Elke variatie op de werkomvang zoals vermeld, is onderworpen aan verdere kosten die Creative design van te voren zal aangeven.
 • Eventuele extra plug-ins zullen extra kosten met zich meebrengen en worden geprijsd zoals vereist per plug-in.
 • Elk misbruik tegen of van Creative design en haar medewerkers, in elk medium of formaat zal resulteren in de annulering van het project, zonder kostenvergoeding. Alle openstaande en ongefactureerde services zijn per direct opeisbaar.
 • Creative design zal in haar ontwerpen geen tekst, afbeeldingen of andere gegevens opnemen die naar eigen goeddunken immoreel, aanstootgevend, obsceen of illegaal zijn.
 • Indien de klant niet tijdig de materialen (content en dergelijke) stuurt, kan Creative design niet op tijd starten met het project en zal er minder tijd over blijven om dit project goed te kunnen voltooien. De lengte van het project wordt hier niet automatisch door verlengd.
 • In het ergste geval dat door het niet tijdig inleveren van de materialen of uitblijven van het antwoorden van de klant het project niet op tijd afgesloten kan worden, kan de tijdslot van het project alleen verlengd worden na nader overeen te komen kosten en de goedkeuring van Creative design die afhankelijk zal zijn van haar agenda.

Prijzen & betalingen

Prijzen

Alle prijzen die Creative design hanteert zijn in euro’s en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. Alle prijzen die Creative design hanteert voor haar producten en/of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Creative design te allen tijde wijzigen. Alle prijzen zijn belast met 0% BTW. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Creative design niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. Creative design heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

Betalingen en betalingstermijn

Je stemt ermee in je te houden aan het betalingsschema in overeenstemming met de voorwaarden van je abonnement. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij/zij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Creative design de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. Creative design behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Creative design gerechtigd een rente van 25% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Wanneer de klant in verzuim is, is hij/zij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan de eigenaar van deze website. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Ik kan er ook voor kiezen om het project onmiddellijk te annuleren, het werk op te schorten totdat de betaling is ontvangen (inclusief het stoppen van lopend werk, het verwijderen van onbetaald materiaal en het verwijderen van de website), en / of juridische stappen te ondernemen om mijn vergoedingen en eventuele kosten van de advocaat terug te vorderen. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Creative design op de klant onmiddellijk opeisbaar. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst aan Creative design, dan is hij nog steeds verplicht de openstaande facturen aan Creative design te betalen.

Retentierecht

De eigenaar van deze website kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van de eigenaar van deze website heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan de eigenaar van deze website. De eigenaar van deze website is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Creative design te verrekenen met een vordering op de eigenaar van deze website.

Wat als ik mij bedenk?

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast (custom producten)
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 • het product geen reis, vervoersticket, catering opdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • indien het gaat om digitale downloads
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen, vangt aan op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van de bestelling of;

 • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
 • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen , oftewel het product heeft gedownload.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via de mail van Creative design of via het contactformulier. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Creative design, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Creative design indien het product in gebreke blijkt te zijn. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Creative design deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Creative design heeft geretourneerd.

Recht van annulering

Je hebt een wettelijke bedenktermijn van veertien (14) dagen waarin je recht hebt op volledige teruggave van betaling. Na de wettelijke bedenktermijn van veertien (14) dagen geldt;

 • Je kunt je abonnementen zelf aan en uit zetten in je account onder het tabblad “subscriptions”
 • Annulering heeft geen invloed op enig voordeel of recht waar je of ik van tevoren recht op hebben. Dus ongeacht de annulering, betaal je mij voor alle openstaande facturen en voor werk dat al is gedaan maar nog niet is gefactureerd.

Ruilen

Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • het gaat om een fysiek en niet gepersonaliseerd product
 • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs) kaartjes
 • het product is nog niet gebruik geweest

Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en digitale producten & services kunnen niet worden geruild.

Hoe zit het met eigendom?

Eigendomsvoorbehoud

Creative design blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Creative design op grond van wat voor met Creative design gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. Tot die tijd kan Creative design zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. Indien Creative design een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Creative design het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. Dit betekent dat als het project voor voltooiing wordt geannuleerd, ik de eigendom van alles behoudt en je geen rechten worden verleend om ze te gebruiken.

Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Creative design. Deze bepaling geldt als een beding met goederen rechtelijke werking zoals in het Burgerlijk Wetboek staat beschreven.

Software, fonts en onbewerkte ruwe bestanden

Software en lettertypen die voor het project worden gebruikt, blijven mijn eigendom en worden niet aan je vrijgegeven. Evenzo worden ruwe en onbewerkte project bestanden niet aangeleverd. Als je de ruwe en onbewerkte bestanden voor het project nodig hebt, kan ik daarvoor een afzonderlijke offerte maken, inclusief de vrijgave van auteursrechten aan je. Eventueel kan ik je doorsturen naar waar ik ze heb aangeschaft.

Overdracht

Je mag je overeenkomst (inclusief de aanvullende overeenkomsten, de licenties die onder of in verband daarmee worden gegeven, of andere delen van je overeenkomst en aanvullende overeenkomsten) of aangeschafte producten aan niemand anders overdragen, toewijzen of vernieuwen zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Dit geld niet bij een eventuele verkoop van je bedrijf. Je bent niet verplicht een overname of verkoop van je bedrijf aan mij te melden, mits de nieuwe partij onder dezelfde voorwaarden verder wilt gaan.

Ik kan je overeenkomst niet overdragen, toewijzen of vernieuwen zonder door jou voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve aan een bedrijf of bedrijf waarin ik of mijn uiteindelijke eigenaren een meerderheidsbelang hebben. Dit geld ook bij een eventuele verkoop van mijn bedrijf. Ik ben niet verplicht een overname of verkoop van mijn bedrijf aan je te melden.

Inkopen van derden

Ik kan materialen van derden die in mijn ontwerpen worden gebruikt, kopen of in licentie geven (inclusief broncode, opwerk-bestanden, softwareprogramma’s, foto’s, illustraties, enz.). Wanneer ik dergelijk materiaal in licentie geef, blijven de intellectuele eigendomsrechten op het gelicentieerde materiaal eigendom van de externe leveranciers.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Ik ben een onafhankelijke aannemer en niet je werknemer, en daarom zijn alle wetten volgens welke het eigendom van auteursrechten op werken die door een werknemer zijn gemaakt automatisch aan de werkgever worden overgedragen niet van toepassing, volgens de Amerikaanse copyrightwetgeving of andere wetten overal ter wereld. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Creative design is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Eigendom

Eigendom van de materialen blijft ten allen tijde bij de klant (of de personen die ze aan de klant in licentie hebben gegeven) wanneer de klant materialen levert aan Creative design. De klant verleent Creative design een royaltyvrije licentie om ze voor het project te gebruiken en om kopieën in de bedrijfsadministratie te bewaren door ze naar Creative design toe te sturen. Creative design is niet verantwoordelijk voor enige schade of gevolgen als de door de klant verstrekte materialen inbreuk maken op de rechten van iemand anders of onwettig of illegaal zijn. De klant zal Creative design schadeloos stellen en alle schade, kosten, vergoedingen, uitgaven en juridische kosten betalen op basis van schadevergoeding die Creative design oploopt omdat de klant materiaal inbreuk-makend, onwettig of illegaal is in enig land.

Wat gebeurt er met gevoelige informatie?

Geheimhouding

De klant en Creative design houden iedere informatie die zij/hij (in welke vorm dan ook) ontvangt geheim. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie waarvan zij/hij weet of redelijker-wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan zij/hij kan verwachten dat verspreiding ervan schade kan berokkenen. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zij/hij de informatie ook geheim houdt. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

 • die al openbaar was voordat deze informatie werd vernomen of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van eigenaar.
 • die door de eigenaar openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht (gerechtelijk bevel, wet of regelgeving).

Wat als jij of ik niet tevreden zijn?

Klachten

De klant dient een door Creative design geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Creative design daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. Consumenten dienen de eigenaar van deze website uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Creative design in staat is hierop adequaat te reageren. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Creative design gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Creative design. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Creative design ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Wat is belangrijk tijdens en na het project?

Uitvoering van de overeenkomst

Creative design voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Creative design heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat de eigenaar van deze website tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Creative design redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Creative design. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Creative design de betreffende bescheiden.

Door de klant aangeboden onbewerkte ruwe materialen

De klant moet bestanden aanleveren in een bewerkbaar (eventueel nodig, vector) digitaal formaat. De klant moet foto’s in een digitaal formaat met een hoge resolutie aanleveren. Als de klant ervoor kiest om stockfoto’s te kopen, kan Creative design stock bibliotheken voorstellen. Wanneer de klant Creative design materialen verstrekt in de loop van het project, garandeert de klant dat de klant deze bezit of toestemming heeft gekregen om ze te gebruiken.

Duur van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Creative design en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Creative design schriftelijk in gebreke stellen.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Feedback

Webdesign: Creative design maakt gebruik van WP Feedback. Dit geeft de mogelijkheid om direct (na te zijn ingelogd en met de bijbehorende permissie/toestemming) op de website feedback te geven. Op deze manier kan de klant heel gemakkelijk aangeven wat de klant vindt van het design in het revisie en afsluiting proces. Indien Creative design feedback nodig heeft van de klant, zal zij de klant bij de feedback vermelden, zodat de klant ziet waar het om gaat. Deze manier zorgt er voor dat dit proces een stuk sneller verloopt dan wanneer de feedback per email gaat. Indien nodig kan de klant een telefonische afspraak boeken voor uitleg (gratis en bijbehorend bij WebDesign, anders tegen betaling) van één (1) uur. Dit aanbod geld voor niet meer dan 1 persoon.

Grafisch design; de klant krijgt alle bestelde bestanden via het klanten portaal geleverd. Alle bestanden in het eigen klanten portaal blijven minimaal actief tot aan zes (6) maanden na afsluiting van het project. Deze zijn daarna niet meer terug te halen, dus zorg er dan voor dat de ontwerpen veilig zijn opgeslagen. Na afsluiting van het project blijven de bestanden dus nog even bereikbaar en kunnen deze worden gebruikt voor bijvoorbeeld het bestellen van visitekaartjes of flyers.

Verzekering

De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
-geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
-zaken van Creative design die bij de klant aanwezig zijn zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
De klant geeft op eerste verzoek van Creative design de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Creative design enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaat verplichtingen. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. Evenzo geld dat wanneer de website is opgeleverd door Creative design er geen garantie is voor een bepaald aantal bezoekers en/of verkopen. Dit is in handen van de klant.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Creative design vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek.

Oplevering

Oplevering project

Nadat het project is voltooid en aan de klant is overgedragen, is Creative design niet langer verantwoordelijk voor het project, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen. Voor onderhoud of updates geld dit ook wanneer er geen onderhoudsabonnement (Website onderhoud) is afgesloten.

Een project wordt als voltooid beschouwd wanneer:

 • aan de vereisten in het voorstel is voldaan door Creative design; of
 • de klant neemt of bevestigt de levering van het voltooide project; of
 • de klant gebruikt en/of verspreidt bestanden of ontwerpen die door Creative design aan de klant zijn verstrekt; of
 • de klant reageert niet binnen een termijn van 14 dagen op verzoeken van Creative design met betrekking tot het project.

Voor gepersonaliseerde grafisch ontwerp projecten levert Creative design de klant de digitale bestanden met de definitieve projectresultaten binnen zeven (7) werkdagen nadat de klant de bestanden heeft goedgekeurd en de klant al de openstaande facturen heeft betaald. De bestanden worden geleverd in de afgesproken formaten. Eventueel op aanvraag (tegen extra betaling) in een ander formaat. Na goedkeuring en als Creative design de betaling heeft ontvangen, worden de bestanden aan het klanten portaal toegevoegd.

Enig werk van welke aard dan ook dat op het project wordt uitgevoerd nadat een project als voltooid wordt beschouwd, brengt extra kosten met zich mee, zelfs als dergelijk werk binnen de oorspronkelijke opdracht van het project valt.

Website

WordPress en bijbehorende thema’s van derden en plug-ins brengen regelmatig updates voor hun software uit. De klant erkent dat naarmate nieuwe versies van WordPress, thema’s en bijbehorende plug-ins van derden worden ontwikkeld, de website mogelijk niet compatibel is en Creative design niet verantwoordelijk is voor compatibiliteitsproblemen die kunnen ontstaan na de voltooiing van het project. Kosten voor de tijd die wordt besteed om een site te repareren, bij te werken of opnieuw te ontwerpen voor compatibiliteit vanwege de introductie van een nieuwe versie van WordPress en/of bijbehorende plug-ins en/of thema’s van derden, zullen afzonderlijk worden gefactureerd. Thema’s van derden hebben elk hun eigen set beperkingen en/of beperkingen die programmeer wijzigingen door Creative design kunnen beperken.

Zoekmachine optimalisatie (SEO). Hoewel Creative design standaard on-site SEO-praktijken zal toepassen tijdens de ontwikkeling van de site, is Creative design niet verantwoordelijk voor hoe de klant in zoekmachines scoort, omdat dit niet standaard tot het project behoort.

Cross browser compatibiliteit. De overeenkomst tussen Creative design en de klant beoogt de oprichting van een website die compatibel is met Google Chrome, Safari en Firefox die geldig is tijdens de datums van het project op dit contract. Compatibiliteit wordt hierin gedefinieerd als alle kritieke elementen van elke pagina die in deze browsers kunnen worden bekeken. De klant erkent dat sommige geavanceerde technieken op internet echter een recentere browserversie en merk of plug-in vereisen. De klant erkent ook dat naarmate nieuwe browserversies van Google Chrome, Safari en Firefox worden ontwikkeld, de nieuwe browserversies mogelijk niet compatibel zijn en Creative design niet verantwoordelijk is voor compatibiliteitsproblemen die kunnen optreden na de voltooiing van het project. Kosten voor tijd besteed aan het opnieuw ontwerpen van een site voor compatibiliteit vanwege de introductie van een nieuwe browserversie zullen afzonderlijk worden onderhandeld. Tijdens het project kan besloten worden om sommige elementen niet te tonen in de mobiele browser ervaring, omdat deze niet compatibel is. Er kan dan gekozen worden voor een versie die wel compatibel is.

Wat de klant kan doen met de ontwerpen/het project

Als Creative design een handelsmerk (in logo- en / of slogan vorm) als onderdeel van het project heeft ontworpen, dan, voor zover het handelsmerk betreft:

 • Na betaling van al de openstaande facturen voor het project, en in ruil voor een dergelijke betaling, kent Creative design de klant alle rechten, titels en belangen in het handelsmerk toe (behalve de rechten van Creative design tegen valse toeschrijving als auteurs onder de Singapore Copyright Act Cap. 63, morele rechten en hun wereldwijde equivalenten). 
 • In ruil daarvoor verleent de klant Creative design een royaltyvrije en permanente licentie om afbeeldingen van de ontwerpen en tag-lines in de portfolio (in alle soorten media) van Creative design te gebruiken, als een voorbeeld van haar eerdere werken, in handelspublicaties, educatief materiaal en om zichzelf te promoten en voor wedstrijden. 
 • De klant is er volledig zelf verantwoordelijk voor om er voor te zorgen dat de ontwerpen en tag-lines voor de klant vrij zijn om te gebruiken en te registreren als handelsmerk, en dat ze geen inbreuk maken op de rechten van iemand anders – Creative design kan en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor deze zaken. Creative design ondertekent alle documenten die redelijkerwijs nodig zijn om te bevestigen of het bewijs dat de klant de ontwerpen bezit, op voorwaarde dat de klant eventuele juridische en andere kosten draagt die door de klant of Creative design in het proces worden gemaakt.

Voor alle andere te leveren producten door Creative design ontworpen:

 • Na betaling van al de openstaande facturen voor het project, en in ruil voor een dergelijke betaling, verleent Creative design de klant een royaltyvrije licentie om de te leveren producten te gebruiken voor het in de offerte vermelde gebruik, zonder enige wijzigingen of toevoegingen (behalve dat de klant de ontwerpen kleiner of groter maakt voor druk- of weergave doeleinden). 
 • Als de klant de producten voor een andere intentie wilt gebruiken of er wijzigingen in wilt aanbrengen, zijn er extra kosten van toepassing. Mogelijk moet Creative design aanvullende licenties van externe leveranciers verkrijgen. Neem contact op met Creative design en zij werkt graag enkele voorwaarden met de klant uit. Anders zal Creative design naar de klant moeten kijken om Creative design te dekken voor eventuele schade, juridische kosten en gevolgen als de klant de te leveren producten voor extra gebruik zonder voorafgaande toestemming van Creative design gebruikt.

Creative design blijft de eigenaar van alle rechten op de te leveren producten in de concept- en definitieve vorm, evenals van de werken die zijn gebruikt om ze te maken (behalve voor materialen die de klant heeft verstrekt of die eigendom zijn van derden), en is vrij om ze te gebruiken in de toekomst.

Aansprakelijkheid

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Creative design een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Creative design verschuldigd zijn.

Beperkingen aansprakelijkheid

Hoewel mijn doel is om topkwaliteit en klanttevredenheid te leveren, zijn er enkele dingen waarvoor ik geen verantwoordelijkheid kan aanvaarden. Ik lever de te leveren producten op een as-is (zoals het is) basis, en ik doe geen belofte of garantie dat ze geschikt zijn voor een bepaald doel of dit zullen bereiken. Ik kan, beloof of garandeer niet dat services of producten die zijn gekocht of in licentie zijn gegeven door externe leveranciers vrij zijn van onderbreking of storing of dat ze beschikbaar blijven voor gebruik voor een specifieke periode. Ik ben niet aansprakelijk jegens jou voor gederfde winst of andere speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, noch ben ik aansprakelijk voor directe schade, tenzij veroorzaakt door mijn grove nalatigheid of fraude. De maximale schadevergoeding die verschuldigd is, zal in elk geval niet hoger zijn dan het bedrag van de werkelijk gefactureerde en aan mij betaalde kosten in verband met het project in kwestie.

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website, het klanten portaal of in een producten zoals een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

In het bijzonder ben ik niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens jou voor schade of verlies veroorzaakt door:

 • het gebruik van de ontwerpen en te leveren producten op een manier die niet valt onder de licentie die ik je verleen;
 • alles wat door mij in opdracht voor je is gedaan of materiaal dat je mij hebt verstrekt;
 • elke inbreuk op deze algemene voorwaarden door jou;

alle wettelijke, overheids-, contractuele of andere goedkeuringen die vereist zijn maar die je niet hebt verkregen, en je houdt mij schadeloos voor alle schade, kosten, vergoedingen, uitgaven en juridische kosten op basis van een vergoeding die ik oploop als gevolg van een van deze specifieke acties en omissies.

Overmacht

Noch jij, noch ik zijn aansprakelijk voor het niet nakomen van de overeenkomst, als de tekortkoming te wijten is aan overmacht (inclusief brand, overstroming, aardbeving, storm, orkaan, natuurramp, oorlog, burgeroorlog, invasie, daad van buitenlandse vijanden, vijandelijkheden, rebellie, terroristische activiteiten, sanctie van de overheid, wetswijziging, staking, uitsluiting, industriële actie, embargo, sabotage, onderbreking of falen van elektriciteitsdienst, onderbreking of falen van transportnetwerken of andere openbare voorzieningen, onderbreking of falen van Internet of andere communicatiedienst en alles wat hieronder te rekenen valt). Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Creative design 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Creative design er weer aan kan voldoen. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. Creative design is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

AVG regelgeving

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Het doel is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten.

Creative design houdt zich volledig aan de regelgeving en zal je aanvraag graag verwerken wanneer je je persoonsgegevens verwijdert wilt hebben binnen de organisatie van Creative design. Lees meer

Overigen

Boetebeding

Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Creative design een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,00 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Creative design waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. (Met opschortingsrecht wordt bedoeld dat als een partij zich niet aan de afspraak kan houden, de andere partij zijn verplichtingen kan uitstellen.)

Vrijwaring

De klant vrijwaart Creative design tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Creative design geleverde producten en/of diensten.

Wijziging algemene voorwaarden

Creative design is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Creative design zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Creative design in bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Design credits

Om de betrokkenheid van Creative design bij het ontwerp en de ontwikkeling van de website te erkennen, staat de klant Creative design toe om een design credits op de website te plaatsen. De design credits kunnen alleen worden verwijderd als het website ontwerp geen componenten meer bevat van het oorspronkelijke ontwerp gemaakt door Creative design. De klant stemt er ook mee in toe te staan dat Creative design indrukken van de websites of het project en andere aan de klant verstrekte ontwerpen als onderdeel van het project in de portfolio van Creative design en/of op Creative design haar eigen website plaatst voor demonstratiedoeleinden, publiciteit en zelf-promotiedoeleinden. In het geval dat de klant een design credit verwijdert, krijgt de klant een boete van 75% van de totale projectkosten.

Herzien op 25 februari 2020