Disclaimer

Creative design by Deezerfly solutions

Op het gebruik van deze website van Creative design zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Creative design geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, voor alle producten en/of diensten die zij levert. Creative design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit producten en/of services die zij levert. Creative design is niet verantwoordelijk voor verlies of gevolgschade van gegevens of het niet leveren van producten of services, om welke reden dan ook. Hoewel Creative design redelijke stappen onderneemt om de door haar aanbevolen materialen te onderzoeken, aanvaardt zij geen verantwoordelijkheid voor de prestaties of kwaliteit van materialen of enig gevolgschade als gevolg van het falen ervan. De klant stemt ermee in dat Creative design niet verantwoordelijk te houden is voor dergelijk verlies of schade. De klant stemt ermee in dat Creative design in geen geval aansprakelijk is voor winstderving, verlies van omzet, kosten van schade of kosten in verband met bedrijfsonderbreking als gevolg van de services die Creative design biedt. Creative design en de klant zullen niet willens en wetens acties uitvoeren die in strijd zijn met deze disclaimer.

Gebruik van informatie

Creative design streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Creative design niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Creative design en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Creative design garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met deze website te corresponderen, accepteer je dit risico.

Hyperlinks

Deze website van Creative design kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Creative design heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Creative design aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Creative design op deze website zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Creative design daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.